Enable or Disable Case Sensitive Attribute for Folders in Windows 10. Đôi khi bạn muốn lặp lại lệnh trước đó trên dòng lệnh khi làm việc với hệ thống Linux và điều đó cũng không cần sử dụng các phím mũi tên thì không có cách cụ thể nào để thực hiện điều đó nhưng ở đây tại trình khắc phục sự cố, chúng tôi đã liệt kê tất cả các cách khác nhau để thực hiện chính xác điều này.

Để lặp lại các lệnh, bạn có thể sử dụng csh cũ! toán tử lịch sử “!!” (không có dấu ngoặc kép) cho lệnh gần đây nhất, nếu bạn chỉ muốn lặp lại lệnh trước đó thì bạn có thể sử dụng! -2,! foo cho lệnh gần đây nhất bắt đầu bằng ký tự phụ “foo”. Bạn cũng có thể sử dụng lệnh fc hoặc chỉ sử dụng: p để in đề xuất toán tử lịch sử.

Cách lặp lại lệnh cuối cùng trong Linux mà không cần sử dụng các phím mũi tên

Hãy xem một số cách để gọi lại các lệnh tại dấu nhắc trình bao:

Phương pháp 1: Đối với csh hoặc bất kỳ trình bao nào triển khai thay thế lịch sử giống như csh

!!
Then press Enter

OR

!-1
Then press Enter

Or

Ctrl+P then press Enter

Ghi chú: !! hoặc! -1 sẽ không tự động mở rộng cho bạn và cho đến khi bạn thực thi chúng thì có thể đã quá muộn.

Nếu sử dụng bash, bạn có thể đặt không gian ràng buộc: magic-space vào ~ / .bashrc thì sau khi nhấn lệnh, dấu cách sẽ tự động mở rộng chúng nội tuyến.

Phương pháp 2: Sử dụng liên kết khóa Emacs

Hầu hết các shell có tính năng phiên bản dòng lệnh hỗ trợ liên kết khóa Emacs:

Up Ctrl+P
Down Ctrl+N
Left Ctrl+B
Right Ctrl+F
Home Ctrl+A
End Ctrl+E
Delete Ctrl+D

Phương pháp 3: Sử dụng CTRL + P rồi đến CTRL + O

Nhấn CTRL + P sẽ cho phép bạn chuyển sang lệnh cuối cùng và nhấn CTRL + O sẽ cho phép bạn thực hiện dòng hiện tại. Lưu ý: CTRL + O có thể được sử dụng nhiều lần tùy thích.

Phương pháp 3: Sử dụng lệnh fc

fc -e : -1

For example:

$ echo "Troubleshooter"
Troubleshooter

$ fc -e : -1
echo "Troubleshooter"
Troubleshooter

Cũng đọc, Cách khôi phục tệp khỏi bị mất + tìm thấy

Phương pháp 4: Sử dụng! <Đầu lệnh>

Đối với csh hoặc bất kỳ trình bao nào thực hiện thay thế lịch sử giống csh (tcsh, bash, zsh), bạn có thể sử dụng! <Đầu lệnh> để gọi lệnh cuối cùng bắt đầu bằng <đầu lệnh>

For example:

$ tail example.txt
$ less file.txt
$ !ta
!ta would execute tail example.txt

Phương pháp 5: Trong trường hợp sử dụng MAC, bạn có thể chìa khóa

Bạn có thể liên kết? + R thành 0x0C 0x10 0x0d. Thao tác này sẽ xóa thiết bị đầu cuối và chạy lệnh cuối cùng.

Vậy là bạn đã học thành công Cách lặp lại lệnh cuối cùng trong Linux mà không cần sử dụng các phím mũi tên nhưng nếu bạn vẫn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến bài đăng này, vui lòng hỏi họ trong phần bình luận.

Nguồn: Helpfulhelp.net

Previous articleKhắc phục sự cố WiFi không được kết nối nguyên nhân do nâng cấp Windows 10